oping33.com-오핑

http://oping33.com -오핑
http://oping33.com -오피사이트
http://oping33.com -오피정보사이트
http://oping33.com -강남오피
http://oping33.com -강북오피
http://oping33.com -경기오피
http://oping33.com -강원오피
http://oping33.com -충남오피
http://oping33.com -전남오피
http://oping33.com -전북오피
http://oping33.com -경북오피
http://oping33.com -경남오피
http://oping33.com -충북오피
http://oping33.com -제주오피
http://oping33.com -서울오피
http://oping33.com -인천오피
http://oping33.com -충청오피
http://oping33.com -경상오피
http://oping33.com -전라오피
http://oping33.com -광주오피
http://oping33.com -의정부오피
http://oping33.com -이천오피
http://oping33.com -일산오피
http://oping33.com -부천오피
http://oping33.com -신림오피
http://oping33.com -천안오피
http://oping33.com -청주오피
http://oping33.com -서산오피
http://oping33.com -용인오피
http://oping33.com -수원오피
http://oping33.com -안양오피
ผู้ส่ง oping33.com-오핑 เมื่อ 12 เมย. 2565 เวลา 22:33 น.
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg” เท่านั้น

antispam

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ