โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่สถานศึกษา 2564

เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขาภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ
1