โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 2564

เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ความรู้ และร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ในการคัดแยกและกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีสามารถนำไปปฏิบัติ
1