วัด โรงเรียน ในตำบลนาเหลืองร่วมกันปลูกป่า และบวชป่าในเขตป่าชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในตำบลนาเหลือง วัด โรงเรียน ในตำบลนาเหลืองร่วมกันปลูกป่า และบวชป่าในเขตป่าชุมชน 300 ไร่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2
1