อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ 15 กุมภาพันธ์ 2560