โครงการบรรพชา- อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการบรรพชา- อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560