เวทีเสวนาการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านบริหารขยะมูลฝอยในพื้นที่

เวทีเสวนาการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านบริหารขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาเหลือง 11 พฤษภาคม 2560