โครงการภุมิปัญญานำหน้า ชราสุขใจ สุขภาพดีถ้วนหน้า บ้านดอนไชยพระบา

โครงการภุมิปัญญานำหน้า ชราสุขใจ สุขภาพดีถ้วนหน้า กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเหลือง บ้านดอนไชยพระบาท 7 เมษายน 2560