โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสนใจตำบลนาเหลือง

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสนใจตำบลนาเหลือง (เทคนิคการเลี้ยงกบด้วยรูปแบบต่างๆ) วันที่ 23 มิถุนายน 2560