โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลนาเหลืองประจำปี 2560

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลนาเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560