การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระดับหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 29 มิถุนายน 2560