นโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช.จังหวัด การจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้

นโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช.จังหวัด การจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดน่าน วันที่ 4 สิงหคม 2560