โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้และขยายผลฯ

โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 มิถุนายน 2560