โครงการอบรมขยายผลการใช้พลังงานทางเลือกในชุมชนตำบลนาเหลือง

โครงการอบรมขยายผลการใช้พลังงานทางเลือกในชุมชนตำบลนาเหลือง การใช้เตาอบพลังงานชีวมวลถ่านไบโอชาร์แบบเผาไร้ควัน วันที่ 11 กันยายน 2560