โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560