ข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 01 มิย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1845  

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล rar ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล rar ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล rar ข

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 01 มิย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1631  

ดาวโหลด : ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 pdf ดาวโหลด : ข้อ 19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 63 pdf ดาวโหลด : ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่าย งปม ปี 25

การบริหารงาน

การบริหารงาน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 01 มิย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1877  

O17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 05 พค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 3337  

ดาวโหลด : ข้อ 34 rar ดาวโหลด : ข้อ 35 docx ดาวโหลด : ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 63 docx ดาวโหลด : ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเส

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 03 พค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1194  

1 ดาวโหลด : กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf ​2 ดาวโหลด : พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ อปท พ ศ 2542 pdf 3 ดาวโหลด : ระเบ

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 19 เมย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2208  

ดาวโหลด : ข้อ 42 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 62 docx ดาวโหลด : ข้อ 43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 63 docx

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 19 เมย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1872  

ดาวโหลด : ข้อ 29 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต docx ดาวโหลด : ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต doc ดาวโหลด : ข้อ 31 บันทึก

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 19 เมย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1915  

ดาวโหลด : ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง docx

1
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ