การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร.rar
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf
ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 64.pdf
ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf
ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.rar
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf
ข้อ 40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 64.rar
ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf
ผลการดำเนินตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 6 เดือน.pdf
ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 12 เดือน.pdf
ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 64 รอบ 6 เดือน.pdf
ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 64.pdf
ข้อ 40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 64.pdf