การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายบริหารงานบุคคล อบต นาเหลือง.pdf
O25 แผนพัฒนาบุคลากร (ปี 64 ถึง 66).pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
O26 แผนอัตรากำลัง อบต นาเหลือง ปี 64 ถึง 66.pdf
O27 (1) กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด 4 การสรรหาบุคคล.pdf
O27 (1) ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารฉบับที่ 5 ปี 2564.pdf
O27 (2) ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ปี 2560.pdf
O27 (3) โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (มกราคม ถึง เมษายน 65).pdf
O27 (4) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานครู.pdf
O27 (4) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานจ้าง.pdf
O27 (4) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล.pdf
O27 (5) ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ.pdf
O27 (5) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ปี 2558.pdf
O27 (5) หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปี 2558.pdf
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ