รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ดาวโหลด : ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2562.pdf 
ดาวโหลด : ส่งนัดประชุมสภา อบต 2562.pdf  
ดาวโหลด : นัดประชุมสภา 2562.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามํญ สมัยที่1ครั้งที่1 62.pdf    
ดาวโหลด : การประชุมสามํญ สมัยที่1ครั้งที่2 62.pdf    
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1 62.pdf    
ดาวโหลด : การประชุมสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1 62.pdf   
ดาวโหลด : การประชุม-สามัญสมัยที่3ครั้งที่2 62.pdf   
ดาวโหลด : การประชุมสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 62.pdf   
ดาวโหลด : การประชุมวิสามัญ ครั้งที่1 62.pdf  
ดาวโหลด : ส่งนัดประชุมสภา อบต 63.pdf
ดาวโหลด : ส่ง เรียกประชุมสภาสามัญ 63.pdf
ดาวโหลด : ส่งเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 63.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่1 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ ครั้งที่ 4 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมวิสามัญ ครั้งที่1 63.pdf