คู่มือสำหรับประชาชน

ดาวโหลด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.doc
ดาวโหลด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีป้าย.doc
ดาวโหลด : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ.doc
ดาวโหลด : การแจ้งถมดิน.doc
ดาวโหลด : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ.doc
ดาวโหลด : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ.doc
ดาวโหลด : การแจ้งขุดดิน.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21.doc
ดาวโหลด : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc
ดาวโหลด : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc

ดาวโหลด : การขอรับบำเหน็จปกติ-หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.doc
ดาวโหลด : การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.doc
ดาวโหลด : การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น.doc
ดาวโหลด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ-2.doc
ดาวโหลด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-2.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีป้าย-2.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-2.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-2.doc