คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ดาวโหลด : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีป้าย.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พรบ ทะเบียนพาณิชย์ พศ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พรบ ทะเบียนพาณิชย์ พศ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พรบ ทะเบียนพาณิชย์ พศ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.doc