thumbnail

นางสาวชัชชญา คำมอญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

thumbnail

นางสาวจินตนา กันทะสอน

นักวิชาการศึกษา

thumbnail

นางสาวกัลป์นิกา มาระสาร

ครู คศ.1

thumbnail

น.ส.อรุณศรี ปิงนา

ครู คศ.1

thumbnail

นางสาลินี สายยะ

ครู คศ.1

thumbnail

น.ส.อรพินทร์ ภูคำอ้าย

ครู คศ.1

thumbnail

นางพิมพา ชัยวุฒิ

ผู้ดูแลเด็ก

thumbnail

น.ส.จีรนันท์ มูลคำ

ผู้ดูแลเด็ก

thumbnail

นางสาวสุมิตรา จิตมะโน

ผู้ดูแลเด็ก

thumbnail

นางสาวภัตนาภรณ์ อุปละ

ผู้ดูแลเด็ก

thumbnail

นางสาววิจิตรา ดวงดอก

ผู้ดูแลเด็ก

thumbnail

นายสมเกียรติ เธียรธรรม

นักการภารโรง