ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
    สุขภาพดี  เศรษฐกิจดี  สิ่งแวดล้อมดี  การศึกษาดี   ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา  ตำบลนาเหลืองน่าอยู่

2. พันธกิจ
    1. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
    3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน
    4. อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
    6. พัฒนาการบริหารงาน   บุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

3. จุดมุ่งหมาย
    1. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
    2. ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
    3. ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ชุมชนมีความสงบสุข
    4. ชุมชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
    5. ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษา   รับรู้ข่าวสารและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
    6. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองมีประสิทธิภาพประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
    1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและสุขภาพ
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ปรับปรุง  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    6.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมประชาธิปไตย