คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกองช่าง

ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc
ดาวโหลด : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 22.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22.doc
ดาวโหลด : การแจ้งขุดดิน.doc
ดาวโหลด : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 39 ทวิ.doc
ดาวโหลด : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร 39 ทวิ.doc
ดาวโหลด : การแจ้งถมดิน.doc
ดาวโหลด : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร 39 ทวิ.doc