ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง 178 หมู่ 3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110 โทรศัพท์ 054-718244  
กองคลัง โทรศัพท์ 054-718297 โทรสาร 054-718287
สำนักปลัด 054-718244 
กองช่าง 054-718297
อีเมล naluang178@hotmail.comข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลนาเหลือง

     ข้อมูลทางกายภาพ
    ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเวียงสา   ห่างจากอำเภอ  17   กิโลเมตร

    ทิศเหนือ    ติดต่อตำบลกองควาย อำเภอเมือง และตำบลน้ำแก่น กิ่งอำเภอภูเพียง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำน่านบริเวณที่ห้วยน้อยไหลมาบรรจบที่บริเวณพิกัด PA 871655    ใช้กึ่งกลางของลำห้วยน้อยเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงบริเวณพิกัด  PA 871657 แยกไปตามลำห้วยทางทิศตะวันออกไปจนถึงสันเขาหินกลิ้งไปตามสันเขาทางทิศตะวันออกจนถึงถนนสายบ้านก๊อด – บ้านนาเหลืองที่บริเวณพิกัด PA 928665 ใช้ถนนสายบ้าน ก๊อด – นาเหลือง เป็นแนวแบ่งเขตลงมาตามถนนจนถึงบริเวณพิกัด PA 921662 อ้อมบ้านนาเหลืองในไปทางทิศตะวันออก ผ่านห้วยนาเหลืองที่บริเวณพิกัด PA 933661 ตัดขึ้นเนินทางทิศตะวันออกที่บริเวณพิกัด PA 953659 พบห้วยฝาใช้กึ่งกลางห้วยฝาเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันออกไปสิ้นสุดที่สันเขาดอยแปรขวางที่บริเวณพิกัด QA 017650 รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ  18  กิโลเมตร

    ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยแปขวาง บริเวณพิกัด QA 018650 ไปตามสันเขาทางทิศใต้ ไปสิ้นสุดที่สันเขาดอยแปขวาง บริเวณพิกัด QA 031642 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร

    ทิศใต้    ติดต่อตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยแปขวาง บริเวณพิกัด QA 031642 ตัดลงร่องเขาทางด้านทิศตะวันตกตามลำห้วยหลับมืน            ใช้ลำห้วยหลับมืนเป็นแนวแบ่งเขตไปจนถึงบริเวณพิกัด PA 978636 ตัดขึ้นสันเขาทางด้านทิศเหนือไปตามสันเขาสันปันน้ำไปทางทิศตะวันตก ตัดลงสันเขาตามลำห้วยไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ำน่าน บริเวณพิกัด PA 869629 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร

    ทิศตะวันตก    ติดต่อตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำน่าน บริเวณพิกัด PA 869629 ตรงที่ลำห้วยไหลมาบรรจบ ใช้กึ่งกลางแม่น้ำน่านเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ำน่าน บริเวณที่ลำห้วยน้อยไหลมาบรรจบ ใช้กึ่งกลางแม่น้ำน่านเป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ำน่าน บริเวณพิกัด PA 871655 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร

 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ