โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 2564

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคมเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ
1