กิจกรรมกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุดอกลำดวนตำบลนาเหลือง

กิจกรรมการส่งเสริมฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย งานประดิษฐ์/งานฝีมือ การทำโคมล้านนา
1