เวทีการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เวทีการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (WAY OF LIFE) วันที่ 12 กันยายน 2560