ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร วันที่ 15 กันยายน 2560

ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ประจำตำบลนาเหลือง