thumbnail

นางสาวชัชชญา คำมอญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

097-920-7191

thumbnail

นางสาวจินตนา กันทะสอน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

086-194-9355

thumbnail

นางสาวกัลป์นิกา มาระสาร

ครู ชำนาญการ

065-763-5782

thumbnail

น.ส.อรุณศรี ปิงนา

ครู ชำนาญการ

098-747-5517

thumbnail

นางสาลินี สายยะ

ครู ชำนาญการ

089-553-5919

thumbnail

น.ส.อรพินทร์ ภูคำอ้าย

ครู ชำนาญการ

093-138-8631

thumbnail

นายธนกฤต ชัยวุฒิ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

--

thumbnail

นางพิมพา ชัยวุฒิ

ผู้ดูแลเด็ก

093-093-8029

thumbnail

น.ส.จีรนันท์ มูลคำ

ผู้ดูแลเด็ก

093-093-8029

thumbnail

นางสาวภัตนาภรณ์ อุปละ

ผู้ดูแลเด็ก

093-047-1223

thumbnail

นางสาววิจิตรา ดวงดอก

ผู้ดูแลเด็ก

093-169-730

thumbnail

นายสมเกียรติ เธียรธรรม

นักการภารโรง

090-323-1484

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ