การบริหารงาน

O11 แผนการดำเนินงาน ปี 2566.pdf
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 66 (รอบ 6 เดือน).pdf
O12 ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 66.pdf
O12 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 66.pdf
O12 ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 66.pdf
O12 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 66.pdf
O13 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565.pdf
O14 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา.pdf
O14 คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ ขรก ท้องถิ่น.pdf
O14 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ.pdf
O14 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf
O14 คู่มือการจัดทำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf
O14 คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน.pdf
O14 คู่มือการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน.pdf
O14 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
O15 คู่มือการให้บริการประชาชน.pdf
O15 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่).pdf
O15 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).pdf
O15 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการ).pdf
O15 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf
O15 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย.pdf
O15 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf
O15 คู่การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
O15 คู่มือการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ.pdf
O15 คู่มือการแจ้งขุดดิน.pdf
O15 คู่มือการแจ้งถมดิน.pdf
O15 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf
O15 คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22.pdf
O15 คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf
O15 คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf
O15 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
O15 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
O15 คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf
O15 คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf
O15 คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 22.pdf
O15 คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33.pdf
O15 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf
O15 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเงินความพิการ.pdf
O15 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf
O15 คู่มือการขอรับบำเหน็จบำนาญรายเดือนลูกจ้างประจำ.pdf
O15 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว.pdf
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 1.pdf
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565.pdf
O18 E-Service.pdf
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ