ข้อมูล

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 07 พค. 2567 0 ความคิดเห็น เปิดดู 3049  

O32 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 ถึง 2570 pdf O33 รายงานผลการดำเงินงานฯปี 2566 pdf O34 pdf O35 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณ pdf

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 26 เมย. 2567 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2710  

O18 โครงการ pdf O18 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปี 67 ถึง ปี 69 pdf O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี pdf O20 1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร pd

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 26 เมย. 2567 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2559  

O14 รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567 xlsx O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง pdf O15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 pdf

การบริหารงานและงบประมาณ

การบริหารงานและงบประมาณ ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 26 เมย. 2567 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2754  

O11 คู่มือการให้บริการศูนย์คนพิการตำบลนาเหลือง pdfO11 คู่มือการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ pdfO7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 ถึง 2570 แก้ไ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 26 เมย. 2567 0 ความคิดเห็น เปิดดู 4417  

O26 No gift policy pdf O26 No gift policy 1 pdf O27 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร pdf O28 pdf O29 pdf O30 เล่มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริ pdf O31 pdf

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 25 เมย. 2567 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2673  

ดาวโหลด : ข้อ 29 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต docx ดาวโหลด : ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต doc ดาวโหลด : ข้อ 31 บันทึก

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 15 มีค. 2567 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2877  

ดาวโหลด : ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง docx

การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 2565

การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 2565 ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 26 มิย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2521  

ดาวโหลด : ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2562 pdf ดาวโหลด : ส่งนัดประชุมสภา อบต 2562 pdf ดาวโหลด : นัดประชุมสภา 2562 pdf ดาวโหลด : การประชุมสามํญ สมัยที่1..

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 03 พค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2144  

1 ดาวโหลด : กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf ​2 ดาวโหลด : พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ อปท พ ศ 2542 pdf 3 ดาวโหลด : ระเบ

1
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล

1.ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม

ชื่อ-นามสกุล ผู้กล่าวหา*
ที่อยู่ ผู้กล่าวหา*
เบอร์โทร ผู้กล่าวหา*

2.ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกกล่าวหา*
ตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหา*
สังกัดหน่วยงาน ผู้ถูกกล่าวหา*

3.ข้อกล่าวหา พฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน

ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน และ พฤติการณ์*

4.วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ

วัน เวลา และ สถานที่*

5.พยานหลักฐานประกอบ

หลักฐานประกอบ: ไฟล์ไม่เกิน 2 MBytes

หมายเหตุ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองจะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ