ข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 24 กค. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2185  

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ66 pdf O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ pdf O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1ปีงบประมาณ2566 pdf O22 รายงานผ

การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 2565

การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 2565 ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 26 มิย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2245  

ดาวโหลด : ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2562 pdf ดาวโหลด : ส่งนัดประชุมสภา อบต 2562 pdf ดาวโหลด : นัดประชุมสภา 2562 pdf ดาวโหลด : การประชุมสามํญ สมัยที่1..

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 31 พค. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 4038  

ดาวโหลด : ข้อ 34 rar ดาวโหลด : ข้อ 35 docx ดาวโหลด : ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 63 docx ดาวโหลด : ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเส

การบริหารงาน

การบริหารงาน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 27 เมย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2410  

O17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 27 เมย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2748  

ดาวโหลด : ข้อ 42 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 62 docx ดาวโหลด : ข้อ 43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 63 docx

การส่งเสริมความโปร่งใส

การส่งเสริมความโปร่งใส ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 26 เมย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2388  

ดาวโหลด : ข้อ 29 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต docx ดาวโหลด : ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต doc ดาวโหลด : ข้อ 31 บันทึก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 26 เมย. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2361  

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล rar ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล rar ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล rar ข

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 07 มีค. 2566 0 ความคิดเห็น เปิดดู 2537  

ดาวโหลด : ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง docx

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียน karjkeng@hotmail.com เมื่อ 03 พค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 1814  

1 ดาวโหลด : กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf ​2 ดาวโหลด : พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ อปท พ ศ 2542 pdf 3 ดาวโหลด : ระเบ

1
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ