มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O39 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf
O39 ประมวลจริยธรรมบริหาร 66.pdf
O39 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 66.pdf
O39 ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น 66.pdf
O40(1) คำสั่ง(ที่ปรึกษาทางจริยธรรม).pdf
O40(2) คำสั่ง(กรรมการจัดทำประมวลจริยธรรม).pdf
O40(3) แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม.pdf
O40(4) โครงการส่งเสริมจิรยธรรม66.pdf
O41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง.pdf
O41 แบบรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม.pdf
O42 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
O42 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน.pdf
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม.pdf
O43(1) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม.pdf
O43(2) QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์.pdf
O43(3) รายงานประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1.pdf
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ