ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ลำดับ   หัวข้อ วันที่
O1   โครงสร้างส่วนราชการ.pdf  
    โครงสร้างองค์กร.pdf  
O2   ข้อมูลผู้บริหาร.pdf  
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง.pdf  
    หัวหน้าส่วนราชการ.pdf  
O3   อำนาจหน้าที่.pdf  
O4   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566 ถึง 2570).pdf  
O5   ข้อมูลการติดต่อ.pdf  
O6   พรก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2546.pdf  
    พรก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ปี 2562.pdf  
    พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ปี 2542.pdf  
    พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537.pdf  
    พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 (แก้ไข) ปี 2546.pdf  
    พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 6) ปี 2552.pdf  
    พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 7) ปี 2562.pdf  
    ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ปี 2548.pdf  
    ระเบียบแผน (ฉบับที่ 2) ปี 2559.PDF  
    ระเบียบแผน (ฉบับที่ 3) ปี 2561.PDF  
    ระเบียบการจัดทำและประสานแผนระดับอำเภอและตำบล.pdf  
O7   ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf  
    ข่าวประชาสัมพันธ์0.pdf  
    ข่าวประชาสัมพันธ์1.pdf  
    ข่าวประชาสัมพันธ์2.pdf  
O8   Q&A.pdf  
O9   Social Network.pdf  
O10   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf  
O11   แผนการดำเนินงาน ปี 2566.pdf  
O12   ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 66.pdf  
    ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 66.pdf  
    ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 66.pdf  
    ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 66.pdf  
O13   รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565.pdf  
O14   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf  
    คู่มือการจัดทำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf  
    คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน.pdf  
    คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf  
    คู่มือการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน.pdf  
    คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา.pdf  
    คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ.pdf  
    คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ ขรก ท้องถิ่น.pdf  
O15   คู่การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf  
    คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf  
    คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf  
    คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf  
    คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf  
    คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22.pdf  
    คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf  
    คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf  
    คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 22.pdf  
    คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf  
    คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33.pdf  
    คู่มือการแจ้งขุดดิน.pdf  
    คู่มือการแจ้งถมดิน.pdf  
    คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf  
    คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเงินความพิการ.pdf  
    คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf  
    คู่มือการขอรับบำเหน็จบำนาญรายเดือนลูกจ้างประจำ.pdf  
    คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว.pdf  
    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่).pdf  
    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).pdf  
    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการ).pdf  
    คู่มือการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ.pdf  
    คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf  
    คู่มือการรับชำระภาษีป้าย.pdf  
    คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf  
    คู่มือการให้บริการประชาชน.pdf  
O16   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 1.pdf  
O17   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565.pdf  
O18   E-Service.pdf  
       
       
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล

1.ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม

ชื่อ-นามสกุล ผู้กล่าวหา*
ที่อยู่ ผู้กล่าวหา*
เบอร์โทร ผู้กล่าวหา*

2.ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกกล่าวหา*
ตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหา*
สังกัดหน่วยงาน ผู้ถูกกล่าวหา*

3.ข้อกล่าวหา พฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน

ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน และ พฤติการณ์*

4.วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ

วัน เวลา และ สถานที่*

5.พยานหลักฐานประกอบ

หลักฐานประกอบ: ไฟล์ไม่เกิน 2 MBytes

หมายเหตุ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองจะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ