ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 O1 โครงสร้างส่วนราชการ.pdf 24-2-2565
2  O1 โครงสร้างองค์กร.pdf 24-2-2565
3 O2 คณะผู้บริหาร.pdf 24-2-2565
4 O2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง.pdf 24-2-2565
5 O2 หัวหน้าส่วนราชการ.pdf 24-2-2565
6 O3 อำนาจหน้าที่.pdf 24-2-2565
7 O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 ถึง 2565).pdf 24-2-2565
8 O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566 ถึง 2570).pdf 24-2-2565
9 O5 ข้อมูลการติดต่อ.pdf 24-2-2565
10 O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537.pdf 24-2-2565
11 O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 (แก้ไข) ปี 2546.pdf 24-2-2565
12 O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 6) ปี 2552.pdf 24-2-2565
13 O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 7) ปี 2562.pdf 24-2-2565
14 O6 พรก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2546.pdf 24-2-2565
15 O6 พรก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ปี 2562.pdf 24-2-2565
16 O6 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ปี 2542.pdf 24-2-2565
17 O6 ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ปี 2548.pdf 24-2-2565
18 O6 ระเบียบแผน (ฉบับที่ 2) ปี 2559.PDF 24-2-2565
19 O6 ระเบียบแผน (ฉบับที่ 3) ปี 2561.PDF 24-2-2565
20 O6 ระเบียบการจัดทำและประสานแผนระดับอำเภอและตำบล.pdf 24-2-2565
21 O10 แผนการดำเนินงาน ปี 2565.pdf 24-2-2565
22 O11 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565(รอบ 6 เดือน).pdf 24-2-2565
23 O12 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564.pdf 24-2-2565
24 O13 คู่มือ การจัดทำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf 24-2-2565
25 O13 คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน ร้องทุก.pdf 24-2-2565
26 O13 คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ ขรก ท้องถิ่น.pdf 24-2-2565
27 O13 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ.pdf 24-2-2565
28 O14 คู่มือการให้บริการประชาชน.pdf 24-2-2565
29 O14 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf 24-2-2565
30 O14 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย.pdf 24-2-2565
31 O14 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf 24-2-2565
32 O14 คู่การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf 24-2-2565
33 O14 คู่มือการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ.pdf 24-2-2565
34 O14 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่).pdf 24-2-2565
35 O14 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).pdf 24-2-2565
36 O14 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการ).pdf 24-2-2565
37 O14 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf 24-2-2565
38 O14 คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 22.pdf 24-2-2565
39 O14 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf 24-2-2565
40 O14 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf 24-2-2565
41 O14 คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf 24-2-2565
42 O14 คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33.pdf 24-2-2565
43 O14 คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22.pdf 24-2-2565
44 O14 คู่มือการแจ้งขุดดิน.pdf 24-2-2565
45 O14 คู่มือการแจ้งถมดิน.pdf 24-2-2565
46 O14 คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf 24-2-2565
47 O14 คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf 24-2-2565
48 O14 คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf 24-2-2565
49 O14 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf 24-2-2565
50 O14 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเงินความพิการ.pdf 24-2-2565
51 O14 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf 24-2-2565
52 O14 คู่มือการขอรับบำเหน็จบำนาญรายเดือนลูกจ้างประจำ.pdf 24-2-2565
53 O14 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว.pdf 24-2-2565
54 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 1.pdf 24-2-2565
55 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564.pdf 24-2-2565
56 O18 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565.pdf 24-2-2565
57 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565.pdf 24-2-2565
58 O19 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565 รอบ 6 เดือน.pdf 24-2-2565
59  O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564.pdf 24-2-2565
60 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf 24-2-2565
61 O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf 24-2-2565
62 O23 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรก ปี 2565.pdf 24-2-2565
63 O24 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf 24-2-2565
64 O25 นโยบายบริหารงานบุคคล อบต นาเหลือง.pdf 24-2-2565
65 O25 แผนพัฒนาบุคลากร (ปี 64 ถึง 66).pdf 24-2-2565
66 O26 แผนอัตรากำลัง อบต นาเหลือง ปี 64 ถึง 66.pdf 24-2-2565
67 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf 24-2-2565
68 O27 (1) กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด 4 การสรรหาบุคคล.pdf 24-2-2565
69 O27 (1) ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหารฉบับที่ 5 ปี 2564.pdf 24-2-2565
70 O27 (2) ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ปี 2560.pdf 24-2-2565
71 O27 (3) โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (มกราคม ถึง เมษายน 65).pdf 24-2-2565
72 O27 (3) แผนพัฒนาบุคลากร (ปี 64 ถึง 66).pdf 24-2-2565
73 O27 (4) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานครู.pdf 24-2-2565
74 O27 (4) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานจ้าง.pdf 24-2-2565
75 O27 (4) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล.pdf 24-2-2565
76 O27 (5) ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ.pdf 24-2-2565
77  O27 (5) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ปี 2558.pdf 24-2-2565
78 O27 (5) หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปี 2558.pdf 24-2-2565
79  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564.pdf 24-2-2565
80 O29 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 24-2-2565
81 O29 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลรับเรื่องร้องเรียน.pdf 24-2-2565
82 O29 ประกาศช่องทางร้องเรียน.pdf 24-2-2565
83 O29 แนวทางการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน.pdf 24-2-2565
84 O31 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่.pdf 24-2-2565
85 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 65 (1).pdf 24-2-2565
86 O33 การเปิดโอการให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 65 (2).pdf 24-2-2565
87 O34 ประกาศ(นโยบายไม่รับของขวัญ).pdf 24-2-2565
88 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 65 (1).pdf 24-2-2565
89 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 65 (2).pdf 24-2-2565
90 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 65 (3).pdf 24-2-2565
91 O36 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf 24-2-2565
92 O36 แผนบริหารความเสี่ยง อบต.นาเหลืองปี 2565.pdf 24-2-2565
93 O37 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ 6 เดือน).pdf 24-2-2565
94 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf 24-2-2565
95 O38 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ.pdf 24-2-2565
96 O38 ประมวลจริยธรรมบริหาร.pdf 24-2-2565
97 O38 ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น.pdf 24-2-2565
98 O39 แผนป้องกันการทุจริต.pdf 24-2-2565
99 O40 (1).pdf 24-2-2565
100 O40 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปี 65 รอบ 6 เดือน(2).pdf 24-2-2565
101 O40 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565(3).pdf 24-2-2565
102 O40 (4).pdf 24-2-2565
103 O40 (5).pdf 24-2-2565
104 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต.pdf 24-2-2565
105 O41(3).pdf 24-2-2565
106 O41(4).pdf 24-2-2565
107 O41(5).pdf 24-2-2565
108 O42 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf 24-2-2565
109 O42 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน.pdf 24-2-2565
110 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม.pdf 24-2-2565
111 O43 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม.pdf 24-2-2565
112 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม.pdf 24-2-2565
113 O43 แก้ทุจริตคิดฐานสอง.pdf 24-2-2565
114 O43 สื่อให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf 24-2-2565
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ