คู่มือสำหรับประชาชน

ดาวโหลด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.doc
ดาวโหลด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีป้าย.doc
ดาวโหลด : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ.doc
ดาวโหลด : การแจ้งถมดิน.doc
ดาวโหลด : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ.doc
ดาวโหลด : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ.doc
ดาวโหลด : การแจ้งขุดดิน.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน.doc
ดาวโหลด : การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.doc
ดาวโหลด : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21.doc
ดาวโหลด : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.doc
ดาวโหลด : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.doc

ดาวโหลด : การขอรับบำเหน็จปกติ-หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.doc
ดาวโหลด : การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.doc
ดาวโหลด : การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น.doc
ดาวโหลด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ-2.doc
ดาวโหลด : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-2.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.doc
ดาวโหลด : การรับชำระภาษีป้าย-2.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ-2.doc
ดาวโหลด : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-2.doc
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ