การบริหารงาน

O11 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565(รอบ 6 เดือน).pdf
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564.pdf
O13 คู่มือ การจัดทำ เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf
O13 คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน ร้องทุก.pdf
O13 คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ ขรก ท้องถิ่น.pdf
O14 คู่มือการให้บริการประชาชน.pdf
O14 คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22.pdf
O14 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
O14 คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 22.pdf
O14 คู่มือการแจ้งขุดดิน.pdf
O14 คู่มือการแจ้งถมดิน.pdf
O14 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf
O14 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำร้องรับเงินความพิการ.pdf
O14 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf
O14 คู่มือการขอรับบำเหน็จบำนาญรายเดือนลูกจ้างประจำ.pdf
O14 คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว.pdf
O14 คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf
O14 คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf
O14 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf
O14 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
O14 คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf
O14 คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร 39 ทวิ.pdf
O14 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf
O14 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf
O14 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย.pdf
O14 คู่มือการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ.pdf
O14 คู่การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
O14 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่).pdf
O14 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).pdf
O14 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการ).pdf
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน 1.pdf
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564.pdf
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ ปี 2564.pdf
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ