กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง

1. ดาวโหลด : กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
2. ดาวโหลด : พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ-อปท-พ.ศ.2542.pdf
3. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547.pdf
4. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ-อปท-พ.ศ.2563.pdf
5. ดาวโหลด : พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560.pdf
6. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ.pdf
7. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน-การฝากเงิน-การเก็บรักษาเงิน.pdf
8. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.2563.pdf
9. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ-อปท-พ.ศ.2543.pdf
10. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น.pdf
11. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการกู้เงินของ-อปท-พ.ศ.2563.pdf
12. ดาวโหลด : ระเบียบ-มท-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ-อปท.pdf
O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537.pdf
O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 6) ปี 2552.pdf
O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 7) ปี 2562.pdf
O6 พรก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ปี 2562.pdf
O6 พรก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2546.pdf
O6 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ปี 2542.pdf
O6 ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ปี 2548.pdf
O6 ระเบียบแผน (ฉบับที่ 2) ปี 2559.PDF
O6 ระเบียบแผน (ฉบับที่ 3) ปี 2561.PDF
O6 ระเบียบการจัดทำและประสานแผนระดับอำเภอและตำบล.pdf

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ