การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 ประกาศ(No Gift).pdf
O32 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
O32 บันทึก(แจ้งเวียน) No Gift.pdf
O33 บันทึก(แจ้งเวียน)เจตจำนง.pdf
O33 บันทึก(แจ้งเวียน) No Gift.pdf
O33 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy.pdf
O34 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
O34 ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง.pdf
O34 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2566.pdf
O34 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf
O35 การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566.pdf
O36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (ปี 2566 ถึง 2570).pdf
O36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (ปี 66 ถึง 70).pdf
O37 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 66 รอบ 6 เดือน.pdf
O37 รายละเอียดการใช้งบประมาณ.pdf
O38 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565.pdf
แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2565.pdf
แบบติดตามการประเมินผลความเสี่ยง ปี 2565.pdf
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ