การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายบริหารงานบุคคลนาเหลือง.pdf
O23 แผนพัฒนาบุคลากร (ปี 64 ถึง 66).pdf
O24 การดำเนินการนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
O25ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน.pdf
O25(1)ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf
O25(1)ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf
O25(1)หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร.pdf
O25(2)แนวทางปฏืบัติในการขอใช้บัญชี.pdf
O25(2)ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf
O25(2)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน.pdf
O25(3)ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf
O25(3)แผนพัฒนาบุคลากร (ปี 64 ถึง 66).pdf
O25(4)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
O25(4)ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558.pdf
O25(4)ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลข้าราชการและลูกจ้างประจำ.pdf
O25(4)ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลครู.pdf
O25(4)ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลพนักงานจ้าง.pdf
O25(4)ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ.pdf
O25(4)ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนครู.pdf
O25(5)ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf
O25(5)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558.pdf
O25(5)ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน.pdf
O25(5)ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษ.pdf
O25(5)ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ.pdf
O26 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
O26 สรุปข้อมูลการฝึกอบรม 65.pdf
O26 สรุปสถิติการแต่งตั้ง-โยกย้าย.pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.docx
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ