ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างส่วนราชการ.pdf
O1 โครงสร้างองค์กร.pdf
O2 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf
O2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง.pdf
O2 หัวหน้าส่วนราชการ.pdf
O3 อำนาจหน้าที่.pdf
O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566 ถึง 2570).pdf
O5 ข้อมูลการติดต่อ.pdf
O6 พรก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2546.pdf
O6 พรก.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ปี 2562.pdf
O6 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ปี 2542.pdf
O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537.pdf
O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 (แก้ไข) ปี 2546.pdf
O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 6) ปี 2552.pdf
O6 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ปี 2537 แก้ไข (ฉบับที่ 7) ปี 2562.pdf
O6 ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ปี 2548.pdf
O6 ระเบียบแผน (ฉบับที่ 2) ปี 2559.PDF
O6 ระเบียบแผน (ฉบับที่ 3) ปี 2561.PDF
O6 ระเบียบการจัดทำและประสานแผนระดับอำเภอและตำบล.pdf
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์0.pdf
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์1.pdf
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์2.pdf
O8 Q&A.pdf
O9 Social Network.pdf
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ