การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 2565

ดาวโหลด : ประกาศเรียกประชุมสภา ปี 2562.pdf 
ดาวโหลด : ส่งนัดประชุมสภา อบต 2562.pdf  
ดาวโหลด : นัดประชุมสภา 2562.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามํญ สมัยที่1ครั้งที่1 62.pdf    
ดาวโหลด : การประชุมสามํญ สมัยที่1ครั้งที่2 62.pdf    
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1 62.pdf    
ดาวโหลด : การประชุมสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1 62.pdf   
ดาวโหลด : การประชุม-สามัญสมัยที่3ครั้งที่2 62.pdf   
ดาวโหลด : การประชุมสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 62.pdf   
ดาวโหลด : การประชุมวิสามัญ ครั้งที่1 62.pdf  
ดาวโหลด : ส่งนัดประชุมสภา อบต 63.pdf
ดาวโหลด : ส่ง เรียกประชุมสภาสามัญ 63.pdf
ดาวโหลด : ส่งเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 63.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่1 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมสามัญ ครั้งที่ 4 2563.pdf
ดาวโหลด : การประชุมวิสามัญ ครั้งที่1 63.pdf
ดาวโหลด : ส่งนัดประชุมสภา อบต1 2564.pdf
ดาวโหลด : ส่งเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1 2564.pdf
ดาวโหลด : การประชุม-สามัญ1 2564.pdf
ดาวโหลด : การประชุม-สามัญ-2ครั้งที่1ปี-64.pdf
ดาวโหลด : การประชุม สามัญ 3 -1 2564.pdf
ดาวโหลด : การประชุม-สามัญ 3-2 2564 .pdf
ดาวโหลด : การประชุม-สามัญ 3-3 2564.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : ส่ง นัดประชุมสภา 2565.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : ส่ง เรียกประชุมสภาสามัญ 2565.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : ส่ง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 2565.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 2565.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : การประชุม สามัญ ครั้งที่ 1 2565.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : การประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 2565.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 2565.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : การประชุมสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 2565.pdf
ดาวโหลดไฟล์ : การประชุมสภาสามัย ครั้งที่ 4 2565.pdf
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ