การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 ประกาศ(นโยบายไม่รับของขวัญ).pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 65 (1).pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 65 (2).pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 65 (3).pdf
O36 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf
O36 แผนบริหารความเสี่ยง อบต.นาเหลืองปี 2565.pdf
O37 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ 6 เดือน).pdf
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
O38 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ.pdf
O38 ประมวลจริยธรรมบริหาร.pdf
O38 ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น.pdf
O39 แผนป้องกันการทุจริต.pdf
O40 (1).pdf
O40 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปี 65 รอบ 6 เดือน(2).pdf
O40 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565(3).pdf
O40 (4).pdf
O40 (5).pdf
O41 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริต ปี 64.pdf
O41(3).pdf
O41(4).pdf
O41(5).pdf
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล
วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ