ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง หมู่ที่ 3 ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 09 ธค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 514  

ดาวโหลด : ราคากลาง pdf ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 docx

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  (สายม

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายม ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 14 กย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 659  

ดาวโหลด : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอ pdf ดาวโหลด : รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง pdf ดาวโหลด : เปิดเผยราคากลางถนนลาดยาง สายม่..

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นั

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นั ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 05 กย. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 646  

รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายหน้าวัด  บ้าน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายหน้าวัด บ้าน ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 22 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 0  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 docx ดาวโหลด : ราคากลาง ม 4 pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายนาก๊อต  บ้านห

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายนาก๊อต บ้านห ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 22 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 609  

ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้าถนน คสล ม 2 docx ดาวโหลด : ราคากลางฯ pdf

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายนาลอม  บ้านนา

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายนาลอม บ้านนา ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 22 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 595  

ดาวโหลด : ราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสร pdf ดาวโหลด : เปิดเผยคาคากลางโครงการก่อสร้างรางริน คสล ม 3 docx

ศูนย์บริการทั่วไป อบต.นาเหลือง

ศูนย์บริการทั่วไป อบต.นาเหลือง ผู้เขียน nalueng40 เมื่อ 04 สค. 2565 0 ความคิดเห็น เปิดดู 611  

ศูนย์คนพิการทั่วไป อบต นาเหลือง ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีความมั่นคงปลอดภัย

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
{{ item.name }} ({{ Math.ceil(percents[item.value]) }}%)

รวมจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น {{results.length}} คน

ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
แฟกซ์
เรื่อง
รายละเอียด
เรื่อง
รายละเอียด
ชื่อ
ที่อยู่
เบอร์โทร
อีเมล

1.ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม

ชื่อ-นามสกุล ผู้กล่าวหา*
ที่อยู่ ผู้กล่าวหา*
เบอร์โทร ผู้กล่าวหา*

2.ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกกล่าวหา*
ตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหา*
สังกัดหน่วยงาน ผู้ถูกกล่าวหา*

3.ข้อกล่าวหา พฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน

ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน และ พฤติการณ์*

4.วัน เวลา และ สถานที่เกิดเหตุ

วัน เวลา และ สถานที่*

5.พยานหลักฐานประกอบ

หลักฐานประกอบ: ไฟล์ไม่เกิน 2 MBytes

หมายเหตุ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองจะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง หากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

วันที่กรอกคำร้อง
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง
เรียน
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง
อายุ
เลขบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ความประสงค์การยื่นคำร้อง
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์
วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์
วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน
วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์
หมายเหตุ
วันที่กรอกคำร้อง
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำขอ
อายุ
ปี
เลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (เบอร์โทร)
เลือกประเภทการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)

ด้านอื่นๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น)
ความช่วยเหลือที่ต้องการ
หมายเหตุ